Mesačný prehľad o príjmoch zo závislej činnosti

Popis služby: 

(§ 39 z. č. 595/2003 Z. z.) Každý zamestnávateľ, ktorý je platiteľ dane, je od 1. januára 2012 povinný predkladať miestne príslušnému správcovi dane Prehľad o príjmoch, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac (ďalej len „prehľad“). Ide o novú povinnosť. Do konca roku 2011 zamestnávatelia predkladali svojmu správcovi dane štvrťročné prehľady. Od 1. januára 2012 sa prehľad predkladá mesačne do konca kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. To znamená, že prvýkrát túto povinnosť budú zamestnávatelia plniť za mesiac január 2012, s termínom predloženia najneskôr do 29. februára 2012.

Potrebné podklady: 

Kompletný zoznam potrebných podkladov je k dispozícii na našej webovej stránke po prihlásení.

Podmienky pre prihlásenie TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.