Platenie preddavkov na daň

Popis služby: 

(§34, §42 z.č. 595/2003 Z.z.) Preddavky na daň v priebehu preddavkového obdobia platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 1 659,70 eura, pričom preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období. Po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie. Daňovník, ktorý je právnická osoba a ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa zákona presiahla 16 596, 96 eura, je povinný platiť, počnúc prvým mesiacom nasledujúceho zdaňovacieho obdobia, mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, a to vždy do konca príslušného mesiaca. Ak takto vypočítaná daň presiahla 1 659, 70 eura a nepresiahla 16 596, 96 eura, platí štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Daňovník vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania.

Potrebné podklady: 

Kompletný zoznam potrebných podkladov je k dispozícii na našej webovej stránke po prihlásení.

Podmienky pre prihlásenie TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.