Zrušenie registrácie pre daň

Popis služby: 

(§ 81 z.č.222/2004 Z.z.) Platiteľ, ktorý je registrovaný podľa § 4 zákona č.  222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (DPH) môže požiadať o zrušenie registrácie pre daň najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa, keď sa stal platiteľom, ak jeho obrat nedosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sumu 49 790 eur. Platitelia, ktorí podnikajú spoločne na základe zmluvy o združení, započítavajú do obratu svoje obraty a obrat zo spoločného podnikania. Platiteľ môže požiadať o zrušenie registrácie pre daň, keď skončí v tuzemsku činnosť, ktorá je predmetom dane. Platiteľ registrovaný podľa § 6 zákona č.  222/2004 Z.z. o DPH môže požiadať o zrušenie registrácie pre daň, ak v bežnom kalendárnom roku celková hodnota dodaného tovaru bez dane nedosiahne 35 000 € a súčasne v predchádzajúcom kalendárnom roku hodnota dodaného tovaru bez dane nedosiahla 35 000 eur, ak nevykonáva v tuzemsku inú činnosť ako zásielkový predaj. Ak daňový úrad na základe žiadosti platiteľa zistí, že sú splnené podmienky na zrušenie registrácie, zruší registráciu pre daň. Daňový úrad pri zrušení registrácie pre daň určí platiteľovi posledné zdaňovacie obdobie. Skončením posledného zdaňovacieho obdobia platiteľ prestáva byť platiteľom a zaniká platnosť jeho osvedčenia o registrácii pre daň a platnosť identifikačného čísla pre daň. Platiteľ je podľa zákona povinný do desiatich dní od skončenia posledného zdaňovacieho obdobia odovzdať daňovému úradu osvedčenie o registrácii.

Potrebné podklady: 

Kompletný zoznam potrebných podkladov je k dispozícii na našej webovej stránke po prihlásení.

Podmienky pre prihlásenie TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.