Neplatnosť spoločnosti s ručením obmedzeným

Popis služby: 

(§68a z.č. 513/1991 Zb.) Súd môže rozhodnúť o neplatnosti spoločnosti a o jej vstupe do likvidácie len ak:

  • nebola uzavretá spoločenská zmluva, nebola vyhotovená zakladateľská listina alebo nebola dodržaná zákonom ustanovená forma týchto právnych úkonov,
  • predmet podnikania alebo činnosti je v rozpore so zákonom alebo odporuje dobrým mravom,
  • v spoločenskej zmluve, zakladateľskej listine alebo v stanovách chýba údaj o obchodnom mene spoločnosti, o výške vkladov spoločníkov, o výške základného imania, o predmete podnikania alebo činnosti, ak tak ustanovuje zákon,
  • v spoločenskej zmluve, zakladateľskej listine alebo v stanovách nie sú dodržané ustanovenia zákona o minimálnom splatení vkladov,
  • všetci zakladatelia boli nespôsobilí na právne úkony,
  • v rozpore so zákonom bol počet spoločníkov menší ako dvaja spoločníci.

 

Potrebné podklady: 

Kompletný zoznam potrebných podkladov je k dispozícii na našej webovej stránke po prihlásení.

Podmienky pre prihlásenie TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.