Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

Popis služby: 

(§7, §24 z.č. 513/1991 Zb.) Organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby sa rozumie odštepný závod alebo iný organizačný útvar podniku zahraničnej osoby podľa Obchodného zákonníka alebo osobitného zákona. Odštepný závod je organizačná zložka podniku, ktorá je ako odštepný závod zapísaná v obchodnom registri. Pri prevádzkovaní odštepného závodu sa používa obchodné meno podnikateľa s dodatkom, že ide o odštepný závod. Vedúci organizačnej zložky zahraničnej osoby, ktorý je zapísaný do obchodného registra, je splnomocnený za podnikateľa robiť všetky právne úkony týkajúce sa tejto organizačnej zložky. Organizačná zložka nemá vlastnú právnu subjektivitu, nie je právnická osoba vo vlastnom slova zmysle. Vedúci organizačnej zložky vykonáva právne úkony týkajúce sa len tejto organizačnej zložky.

Potrebné podklady: 

Kompletný zoznam potrebných podkladov je k dispozícii na našej webovej stránke po prihlásení.

Podmienky pre prihlásenie TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.