Registrácia prevodu zaknihovaného cenného papiera

Popis služby: 

(§22 z. č. 566/2001 Z.z.) Registráciou prevodu zaknihovaného cenného papiera je vykonanie zápisu v zákonom ustanovenej evidencii majiteľov zaknihovaných cenných papierov, a to na ťarchu účtu majiteľa prevodcu alebo držiteľského účtu podľa § 105a zákona o cenných papieroch a v prospech účtu majiteľa nadobúdateľa alebo držiteľského účtu podľa § 105a zákona o cenných papieroch. Zápisy na ťarchu a v prospech účtov majiteľov je centrálny depozitár alebo člen povinný vykonať k tomu istému dňu.

Potrebné podklady: 

Príkaz na registráciu zaknihovaného cenného papiera

  • právny úkon preukazujúci prevod cenného papiera

Kompletný zoznam potrebných podkladov je k dispozícii na našej webovej stránke po prihlásení.

Podmienky pre prihlásenie TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.