Registrácia vzniku zmluvného záložného práva k cenným papierom

Popis služby: 

(§45 zákon č. 566/2001 Z.z.) Zmluvné záložné právo k cenným papierom vzniká, ak zákon o cenných papieroch neustanovuje inak, registráciou tohto záložného práva v osobitnej evidencii založených cenných papierov. Register záložných práv u listinných cenných papierov vedie centrálny depozitár. Register záložných práv u zaknihovaných cenných papierov vedie centrálny depozitár pre cenné papiere, ktoré eviduje v registri emitenta. Register záložných práv pri zaknihovaných podielových listoch podielových fondov, ktorých register emitenta je evidovaný depozitárom podielového fondu v súlade s osobitným zákonom, vedie tento depozitár alebo správcovská spoločnosť v samostatnej evidencii.

Potrebné podklady: 

Príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k cenným papierom

  • údaje účastníkov
  • záložná zmluva

Kompletný zoznam potrebných podkladov je k dispozícii na našej webovej stránke po prihlásení.

Podmienky pre prihlásenie TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.