Spoločnosť s ručením obmedzeným - organizačná zložka

Popis služby: 

(§7 z.č. 513/1991 Zb.) Organizačnou zložkou podniku sa rozumie odštepný závod alebo iný organizačný útvar podniku podľa obchodného zákonníka alebo osobitného zákona. Odštepný závod je organizačná zložka podniku, ktorá je ako odštepný závod zapísaná v obchodnom registri. Pri prevádzkovaní odštepného závodu sa používa obchodné meno podnikateľa s dodatkom, že ide o odštepný závod. Organizačná zložka nie je samostatný subjekt, je priamo viazaná na materskú zakladajúcu spoločnosť (všetky zmluvy sa uzatvárajú v mene materskej spoločnosti, ktorá priamo zodpovedá za ich plnenie). Majetkovo napojená na materskú spoločnosť (v prípade insolvencie sa konkurz vyhlasuje priamo na materskú spoločnosť).

Potrebné podklady: 

Kompletný zoznam potrebných podkladov je k dispozícii na našej webovej stránke po prihlásení.

Podmienky pre prihlásenie TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.