Uplatňovanie nárokov z nekalosúťažného konania

Popis služby: 

(§44 - §55 z.č. 513/1991 Zb.) Nekalosúťažné konania je konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Nekalá súťaž je súčasťou hospodárskej súťaže a poskytuje ochranu súťažiteľom, ale aj spotrebiteľom pred konaním iných súťažiteľov vo vzťahu medzi súťažiteľmi na rovnakej právnej úrovni. Nekalou súťažou je najmä:

  • klamlivá reklama,
  • klamlivé označovanie tovaru a služieb,
  • vyvolávanie nebezpečenstva zámeny,
  • parazitovanie na povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa,
  • podplácanie,
  • zľahčovanie,
  • porušovanie obchodného tajomstva,
  • ohrozovanie zdravia spotrebiteľov a životného prostredia
Potrebné podklady: 

- na základe konzultácie s právnikom

Kompletný zoznam potrebných podkladov je k dispozícii na našej webovej stránke po prihlásení.

Podmienky pre prihlásenie TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.