Zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločností s ručením obmedzeným

Popis služby: 

(§68, §152a, §152b z.č. 513/1991 Zb.) Zlúčenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už existujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností . Splynutie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku dvoch alebo viacerých spoločností, pričom obchodné imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú novozaloženú spoločnosť, ktorá sa svojím vznikom stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností. Pri rozdelení spoločnosti musí mať zanikajúca spoločnosť a nástupnícke spoločnosti rovnakú právnu formu, ak zákon neustanovuje inak. Pri rozdelení spoločnosti na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku spoločnosti, pričom imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na nástupnícke spoločnosti. Zákon pozná dva druhy rozdelenia spoločnosti

  • imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na iné už jestvujúce spoločnosti, ktoré sa tým stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti (rozdelenie spoločnosti zlúčením),
  • imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na novozaložené spoločnosti, ktoré sa svojím vznikom stávajú právnymi nástupcami zanikajúcich spoločností.

 

Potrebné podklady: 

Kompletný zoznam potrebných podkladov je k dispozícii na našej webovej stránke po prihlásení.

Podmienky pre prihlásenie TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.