Zmena právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným

Popis služby: 

(§ 69b z.č. 513/1991 Zb.) Spoločnosť môže zmeniť svoju právnu formu na inú právnu formu spoločnosti alebo na družstvo, ak zákon neustanovuje inak. Zmenou právnej formy spoločnosť ako právnická osoba nezaniká. Na rozhodnutie o zmene právnej formy sa vyžaduje súhlas všetkých spoločníkov, ak zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva neurčuje inak. Rozhodnutie o zmene právnej formy obsahuje najmä

  • obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo spoločnosti pred zmenou právnej formy,
  • právnu formu a obchodné meno spoločnosti po zmene právnej formy,
  • podiely spoločníkov v spoločnosti, prípadne výšku vkladov spoločníkov do spoločnosti po zmene právnej formy;
  • návrh spoločenskej zmluvy, prípadne stanov spoločnosti po zmene právnej formy,
  • určenie osôb, ktoré budú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu, prípadne dozornej rady po zmene právnej formy, ak spoločnosť mení právnu formu na akciovú spoločnosť; určenie členov predstavenstva akciovej spoločnosti sa nevyžaduje, ak spoločnosť mení právnu formu na akciovú spoločnosť a ak predstavenstvo podľa stanov volí dozorná rada

 

Potrebné podklady: 

Kompletný zoznam potrebných podkladov je k dispozícii na našej webovej stránke po prihlásení.

Podmienky pre prihlásenie TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.