Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM)

Popis služby: 

(§ 143a, §146, §148a, §149 z.č. 40/1964 Zb. ) BSM vznikne uzavretím manželstva medzi manželmi a bude sa týkať všetkých vecí, ktoré buď jeden z manželov alebo obaja spoločne získali počas trvania manželstva. V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou

  • vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj
  • vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a
  • vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.
Potrebné podklady: 

Návrh na rozšírenie/zúženie BSM: príprava podkladov pre notársku zápisnicu

  • sobášny list
  • ostatné na základe konzultácie

Kompletný zoznam potrebných podkladov je k dispozícii na našej webovej stránke po prihlásení.

Podmienky pre prihlásenie TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.