Podielové spoluvlastníctvo

Popis služby: 

(§ 139, §140, §141, §142 z.č. 40/1964 Zb.) O spoluvlastníctve hovoríme vtedy, ak vlastníctvo k tej istej veci patrí dvom alebo viacerým osobám. Spoluvlastníctvo vzniká na základe tých istých právnych skutočností ako vlastnícke právo, čiže na zmluvnom základe, dedením, rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iných právnych skutočností. Charakteristickým znakom podielového spoluvlastníctva je podiel, vyjadrujúci mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a  povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.

Potrebné podklady: 

Prevod spoluvlastníckeho podielu:

  • listy vlastníctva
  • údaje účastníkov podľa platného občianskeho preukazu
  • v prípade ak ide o byt – opis bytu, spoločných častí a spoločných zariadení domu

Kompletný zoznam potrebných podkladov je k dispozícii na našej webovej stránke po prihlásení.

Podmienky pre prihlásenie TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.