Zápis práv k nehnuteľnostiam

Popis služby: 

(§ 4 z.č. 162/1995 Z.z.) Práva k nehnuteľnostiam sa do katastra zapisujú vkladom práv k nehnuteľnostiam do katastra , záznamom práv k nehnuteľnostiam do katastra a poznámkou o právach k nehnuteľnostiam v katastri Zápisom práv k nehnuteľnostiam sa rozumie vklad, záznam a poznámka. Zápisy práv k nehnuteľnostiam majú právotvorné, evidenčné alebo predbežné účinky podľa tohto zákona.

Potrebné podklady: 

Návrh na zápis práv k nehnuteľnostiam

  • údaje účastníkov z dokladu totožnosti
  • listina preukazujúca právny úkon, ktorý sa má do katastra nehnuteľností zapísať

Kompletný zoznam potrebných podkladov je k dispozícii na našej webovej stránke po prihlásení.

Podmienky pre prihlásenie TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.