Vybavovanie tolerovaného pobytu v SR

Popis služby: 

(§ 43 z.č. 48/2002 Z.z) Ak existuje odôvodnená a nepredvídateľná prekážka vycestovania cudzinca v čase uplynutia doby platnosti víza, resp. povolenia na pobyt, prípadne v ďalších v zákone špecifikovaných prípadoch môže cudzine podať žiadosť o udelenie povolenia na tolerovaný pobyt. Tolerovaný pobyt je špecifický typ pobytu počas platnosti povolenia na ktorý cudzinec nemôže podnikať a vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu. Zákaz vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu sa nevzťahuje na cudzinca, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko alebo ak dôvodom udelenia povolenia na tolerovaný pobyt bolo rešpektovanie cudzincovho súkromného a rodinného života.

Potrebné podklady: 

Žiadosť o udelenie povolenia tolerovaného pobytu

Najmä:

1.      žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu na úradnom tlačive,

2.      správny poplatok vo výške 99,50 €.

Kompletný zoznam potrebných podkladov je k dispozícii na našej webovej stránke po prihlásení.

Podmienky pre prihlásenie TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.