Vybavovanie trvalého pobytu v SR

Popis služby: 

(§ 36 - § 38 z.č. 48/2002 Z.z.) Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Trvalým pobytom je aj pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky ak mu bolo vydané povolenie na trvalý pobyt. Povolenie na trvalý pobyt oprávňuje cudzinca zdržiavať sa na území Slovenskej republiky a na cesty do zahraničia a naspäť na územie Slovenskej republiky v čase, na ktorý mu bolo policajným útvarom udelené povolenie na trvalý pobyt, ak tento zákon neustanovuje inak.

Potrebné podklady: 

Žiadosť o udelenie prvého povolenia na trvalý pobyt

Najmä:

1.      žiadosť o udelenie prvého povolenia na úradnom tlačive,

2.      cestovný doklad,

3.      dve fotografie z toho istého negatívu s rozmermi 3 x 3, 5 cm, zobrazujúce aktuálnu podobu cudzinca,

Kompletný zoznam potrebných podkladov je k dispozícii na našej webovej stránke po prihlásení.

Podmienky pre prihlásenie TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.