Stavebné konanie - pomoc pri vybavovaní potrebných dokumentov a ich príprava

Popis služby: 

(§ 57 - § 58, § 68, § 72, § 79, § 85, §112 z.č. 50/1976 Zb.) Žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podáva stavebník stavebnému úradu. V žiadosti uvedie účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby a predpokladaný čas jej skončenia a pri stavbe na určitú dobu aj dobu užívania stavby.

Potrebné podklady: 

Žiadosť o stavebné povolenie

Najmä:

1.      žiadosť o stavebné povolenie

2.      doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo

3.      projektová dokumentácia stavby

4.      rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce...

Kompletný zoznam potrebných podkladov je k dispozícii na našej webovej stránke po prihlásení.

Podmienky pre prihlásenie TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.