Vybavovanie prechodného pobytu v SR

Popis služby: 

(§ 24, 27 z.č. 48/2002 Z.z.) Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní. Povolenie na prechodný pobyt oprávňuje cudzinca zdržiavať sa na území Slovenskej republiky a na cesty do zahraničia a naspäť na územie Slovenskej republiky v čase, na aký mu bolo policajným útvarom udelené povolenie na prechodný pobyt. Povolenie na prechodný pobyt je viazané na jeden účel. Ak cudzinec hodlá vykonávať inú činnosť, než na akú mu bolo udelené povolenie na prechodný pobyt, musí podať novú žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt, ak tento zákon neustanovuje inak.

Potrebné podklady: 

Žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt cudzincovi

Najmä:

1.      žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt na úradnom tlačive,

2.      cestovný doklad,

3.      dve fotografie z toho istého negatívu s rozmermi 3 x 3,5 cm, zobrazujúce aktuálnu podobu cudzinca,

Kompletný zoznam potrebných podkladov je k dispozícii na našej webovej stránke po prihlásení.

Podmienky pre prihlásenie TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.